DataView.IsInitialized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je komponenta inicializována.Gets a value that indicates whether the component is initialized.

public:
 property bool IsInitialized { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsInitialized { get; }
member this.IsInitialized : bool
Public ReadOnly Property IsInitialized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true indikující, že se komponenta dokončila inicializace; v opačném případě false.true to indicate the component has completed initialization; otherwise, false.

Implementuje

Atributy

Platí pro

Viz také