DataView.IBindingList.RemoveIndex(PropertyDescriptor) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu RemoveIndex(PropertyDescriptor).For a description of this member, see RemoveIndex(PropertyDescriptor).

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property) = System::ComponentModel::IBindingList::RemoveIndex;
void IBindingList.RemoveIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property);
abstract member System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
override this.System.ComponentModel.IBindingList.RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Sub RemoveIndex (property As PropertyDescriptor) Implements IBindingList.RemoveIndex

Parametry

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní IBindingList.It can be used only when the DataView instance is cast to an IBindingList interface.

Platí pro