DataView.ITypedList.GetListName(PropertyDescriptor[]) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetListName(PropertyDescriptor[]).For a description of this member, see GetListName(PropertyDescriptor[]).

 virtual System::String ^ System.ComponentModel.ITypedList.GetListName(cli::array <System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^> ^ listAccessors) = System::ComponentModel::ITypedList::GetListName;
string ITypedList.GetListName (System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] listAccessors);
abstract member System.ComponentModel.ITypedList.GetListName : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
override this.System.ComponentModel.ITypedList.GetListName : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
Function GetListName (listAccessors As PropertyDescriptor()) As String Implements ITypedList.GetListName

Parametry

listAccessors
PropertyDescriptor[]

Pole objektů PropertyDescriptor.An array of PropertyDescriptor objects.

Návraty

String

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetListName(PropertyDescriptor[]).For a description of this member, see GetListName(PropertyDescriptor[]).

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance DataView přetypována na rozhraní ITypedList.It can be used only when the DataView instance is cast to an ITypedList interface.

Platí pro