EdmRelationshipNavigationPropertyAttribute.TargetRoleName Vlastnost

Definice

Získá název role na druhém konci relace.Gets the role name at the other end of the relationship.

public:
 property System::String ^ TargetRoleName { System::String ^ get(); };
public string TargetRoleName { get; }
member this.TargetRoleName : string
Public ReadOnly Property TargetRoleName As String

Hodnota vlastnosti

String

Název cílové role je určený Role atributem druhého End elementu v asociaci, který definuje tuto relaci v koncepčním modelu.The target role name is specified by the Role attribute of the other End element in the association that defines this relationship in the conceptual model. Další informace naleznete v tématu element Association (CSDL).For more information, see Association Element (CSDL).

Platí pro