OleDbInfoMessageEventArgs.ErrorCode Vlastnost

Definice

Získá hodnotu HRESULT za standard ANSI SQL pro databázi.Gets the HRESULT following the ANSI SQL standard for the database.

public:
 property int ErrorCode { int get(); };
public int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Hodnota HRESULT, která identifikuje zdroj chyby, pokud může být chyba vydána z více než jednoho místa.The HRESULT, which identifies the source of the error, if the error can be issued from more than one place.

Poznámky

Toto je obálka pro SQLState vlastnost prvního OleDbError v Errors kolekci.This is a wrapper for the SQLState property of the first OleDbError in the Errors collection.

Platí pro