OracleConnectionStringBuilder.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda OracleConnectionStringBuilder má pevnou velikost.Gets a value that indicates whether the OracleConnectionStringBuilder has a fixed size.

public:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
public override bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public Overrides ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true v každém případě, protože OracleConnectionStringBuilder poskytuje kolekci pevné velikosti párů klíč/hodnota.true in every case, because the OracleConnectionStringBuilder supplies a fixed-size collection of key/value pairs.

Platí pro