OracleDataAdapter.IDbDataAdapter.InsertCommand Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu InsertCommand .For a description of this member, see InsertCommand.

property System::Data::IDbCommand ^ System::Data::IDbDataAdapter::InsertCommand { System::Data::IDbCommand ^ get(); void set(System::Data::IDbCommand ^ value); };
System.Data.IDbCommand System.Data.IDbDataAdapter.InsertCommand { get; set; }
member this.System.Data.IDbDataAdapter.InsertCommand : System.Data.IDbCommand with get, set
 Property InsertCommand As IDbCommand Implements IDbDataAdapter.InsertCommand

Hodnota vlastnosti

IDbCommand

Řetězec představující příkazA string representing the command.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že OracleDataAdapter je instance přetypování na IDbDataAdapter rozhraní.It can be used only when the OracleDataAdapter instance is cast to an IDbDataAdapter interface.

Platí pro