CounterSampleCalculator Třída

Definice

Poskytuje sadu funkcí nástrojů pro interpretaci dat čítače výkonu.Provides a set of utility functions for interpreting performance counter data.

public ref class CounterSampleCalculator abstract sealed
public ref class CounterSampleCalculator sealed
public static class CounterSampleCalculator
public sealed class CounterSampleCalculator
type CounterSampleCalculator = class
Public Class CounterSampleCalculator
Public NotInheritable Class CounterSampleCalculator
Dědičnost
CounterSampleCalculator

Metody

ComputeCounterValue(CounterSample)

Vypočítá vypočtenou hodnotu jednoho nezpracovaného vzorku čítače.Computes the calculated value of a single raw counter sample.

ComputeCounterValue(CounterSample, CounterSample)

Vypočítá vypočtenou hodnotu dvou vzorků nezpracovaných čítačů.Computes the calculated value of two raw counter samples.

Platí pro