PerformanceCounterPermissionAttribute Třída

Definice

Upozornění

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Povolí deklarativní kontrolu oprávnění čítače výkonu.Allows declarative performance counter permission checks.

public ref class PerformanceCounterPermissionAttribute : System::Security::Permissions::CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
public class PerformanceCounterPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public class PerformanceCounterPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
[System.Serializable]
public class PerformanceCounterPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
type PerformanceCounterPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type PerformanceCounterPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
type PerformanceCounterPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
Public Class PerformanceCounterPermissionAttribute
Inherits CodeAccessSecurityAttribute
Dědičnost
PerformanceCounterPermissionAttribute
Atributy

Poznámky

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

PerformanceCounterPermissionAttribute(SecurityAction)

Inicializuje novou instanci PerformanceCounterPermissionAttribute třídy.Initializes a new instance of the PerformanceCounterPermissionAttribute class.

Vlastnosti

Action

Získá nebo nastaví akci zabezpečení.Gets or sets a security action.

(Zděděno od SecurityAttribute)
CategoryName

Získá nebo nastaví název kategorie čítače výkonu.Gets or sets the name of the performance counter category.

MachineName

Získá nebo nastaví název počítače pro čítač výkonu.Gets or sets the computer name for the performance counter.

PermissionAccess

Získá nebo nastaví úrovně přístupu použité v žádosti o oprávnění.Gets or sets the access levels used in the permissions request.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
Unrestricted

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli je deklarované úplné (neomezené) oprávnění k prostředku chráněnému atributem.Gets or sets a value indicating whether full (unrestricted) permission to the resource protected by the attribute is declared.

(Zděděno od SecurityAttribute)

Metody

CreatePermission()

Vytvoří oprávnění na základě požadovaných úrovní přístupu, které jsou nastaveny prostřednictvím PermissionAccess vlastnosti u atributu.Creates the permission based on the requested access levels that are set through the PermissionAccess property on the attribute.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také