Image.GetThumbnailImageAbort Delegát

Definice

Poskytuje metodu zpětného volání pro určení GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) , kdy by měla metoda předčasně zrušit provádění.Provides a callback method for determining when the GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) method should prematurely cancel execution.

public: delegate bool Image::GetThumbnailImageAbort();
public delegate bool Image.GetThumbnailImageAbort();
type Image.GetThumbnailImageAbort = delegate of unit -> bool
Public Delegate Function Image.GetThumbnailImageAbort() As Boolean 

Návratová hodnota

Boolean

Tato metoda vrátí true , pokud se rozhodne, že GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) by metoda měla předčasně zastavit provádění. v opačném případě vrátí false .This method returns true if it decides that the GetThumbnailImage(Int32, Int32, Image+GetThumbnailImageAbort, IntPtr) method should prematurely stop execution; otherwise, it returns false.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro