FormattableString.CurrentCulture(FormattableString) Metoda

Definice

Vrátí výsledný řetězec, ve kterém jsou argumenty formátovány pomocí konvencí aktuální jazykové verze.Returns a result string in which arguments are formatted by using the conventions of the current culture.

public:
 static System::String ^ CurrentCulture(FormattableString ^ formattable);
public static string CurrentCulture (FormattableString formattable);
static member CurrentCulture : FormattableString -> string
Public Shared Function CurrentCulture (formattable As FormattableString) As String

Parametry

formattable
FormattableString

Řetězec, který má být formátován.The string to be formatted.

Návraty

Řetězec, který je výsledkem formátování aktuální instance pomocí konvencí aktuální jazykové verze.The string that results from formatting the current instance by using the conventions of the current culture.

Poznámky

Tato statická metoda může být importována C# v:This static method may be imported in C# by:

    using static System.FormattableString;

V rámci této direktivy import může být řetězec v aktuální jazykové verzi naformátován psaním, například:Within the scope of that import directive, an interpolated string may be formatted in the current culture by writing, for example:

    CurrentCulture($"{{ lat = {latitude}; lon = {longitude} }}");

Platí pro