Guid.TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>) Metoda

Definice

Pokusí se naformátovat aktuální instanci GUID na poskytnutý rozsah znaků.Tries to format the current GUID instance into the provided character span.

public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default);
member this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> -> bool
Public Function TryFormat (destination As Span(Of Char), ByRef charsWritten As Integer, Optional format As ReadOnlySpan(Of Char) = Nothing) As Boolean

Parametry

destination
Span<Char>

Když tato metoda vrátí hodnotu, GUID jako rozsah znaků.When this method returns, the GUID as a span of characters.

charsWritten
Int32

Když tato metoda vrátí hodnotu, počet znaků zapsaný do rozsahu.When this method returns, the number of characters written into the span.

format
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah určený jen pro čtení, který obsahuje znak reprezentující jeden z následujících specifikátorů, který určuje přesný formát, který se má použít při interpretaci input : "N", "D", "B", "P" nebo "X".A read-only span containing the character representing one of the following specifiers that indicates the exact format to use when interpreting input: "N", "D", "B", "P", or "X".

Návraty

Boolean

true Pokud byla operace formátování úspěšná; false v opačném případě.true if the formatting operation was successful; false otherwise.

Platí pro