IConvertible.ToChar(IFormatProvider) IConvertible.ToChar(IFormatProvider) IConvertible.ToChar(IFormatProvider) IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Method

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní znak Unicode pomocí zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent Unicode character using the specified culture-specific formatting information.

public:
 char ToChar(IFormatProvider ^ provider);
public char ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member ToChar : IFormatProvider -> char
Public Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char

Parametry

provider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Znak Unicode, který odpovídá hodnotě této instance.A Unicode character equivalent to the value of this instance.

Platí pro