IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent double-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 double ToDouble(IFormatProvider ^ provider);
public double ToDouble (IFormatProvider provider);
public double ToDouble (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDouble : IFormatProvider -> double
Public Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou a dvojitou přesností, které odpovídá hodnotě této instance.A double-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Platí pro