IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní celé číslo se znaménkem 32, které používá zadané informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 32-bit signed integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 int ToInt32(IFormatProvider ^ provider);
public int ToInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member ToInt32 : IFormatProvider -> int
Public Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

32 celé číslo se znaménkem, které odpovídá hodnotě této instance.An 32-bit signed integer equivalent to the value of this instance.

Platí pro