IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent single-precision floating-point number using the specified culture-specific formatting information.

public:
 float ToSingle(IFormatProvider ^ provider);
public float ToSingle (IFormatProvider provider);
public float ToSingle (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSingle : IFormatProvider -> single
Public Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single

Parametry

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností, které odpovídá hodnotě této instance.A single-precision floating-point number equivalent to the value of this instance.

Platí pro