SecurityKeyIdentifier.CreateKey Metoda

Definice

Vytvoří klíč pro jednu z klauzulí identifikátoru klíče.Creates a key for one of the key identifier clauses.

public:
 System::IdentityModel::Tokens::SecurityKey ^ CreateKey();
public System.IdentityModel.Tokens.SecurityKey CreateKey ();
member this.CreateKey : unit -> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKey
Public Function CreateKey () As SecurityKey

Návraty

SecurityKey

SecurityKeyKterý představuje vytvořený klíč.A SecurityKey that represents the created key.

Výjimky

Pro žádnou z klauzulí identifikátoru klíče se nepovedlo vytvořit klíč.A key could not be created for any of the key identifier clauses.

Poznámky

Vrácený objekt je SecurityKey určen pro první klauzuli identifikátoru klíče v kolekci, která může vytvořit klíč.The SecurityKey that is returned is for the first key identifier clause in the collection that can create a key.

Platí pro