SecurityKeyIdentifier.Find<TClause> Metoda

Definice

Vyhledá klauzuli identifikátoru klíče zadaného typu a vrátí první výskyt v rámci celé kolekce.Searches for a key identifier clause of the specified type and returns the first occurrence within the entire collection.

public:
generic <typename TClause>
 where TClause : System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause TClause Find();
public TClause Find<TClause> () where TClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause;
member this.Find : unit -> 'Clause (requires 'Clause :> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause)
Public Function Find(Of TClause As SecurityKeyIdentifierClause) () As TClause

Parametry typu

TClause

SecurityKeyIdentifierClauseKterý představuje typ klauzule identifikátoru klíče pro hledání v kolekci.A SecurityKeyIdentifierClause that represents the type of key identifier clause to search the collection for.

Návraty

TClause

První SecurityKeyIdentifierClause v kolekci, která je typu zadaná v TClause parametru.The first SecurityKeyIdentifierClause in the collection that is of the type specified in the TClause parameter.

Výjimky

TClause je null.TClause is null.

Kolekce neobsahuje klauzuli identifikátoru klíče typu určeného v TClause parametru.The collection does not contain a key identifier clause of the type specified in the TClause parameter.

Platí pro