Int64.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definice

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrací údaj o jejich relativních hodnotách.Compares this instance to a specified object and returns an indication of their relative values.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ value) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object value);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (value As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

value
Object

Objekt pro porovnání, nebo null .An object to compare, or null.

Návraty

Int32

Číslo se znaménkem označující relativní hodnoty této instance a value .A signed number indicating the relative values of this instance and value.

Návratová hodnotaReturn ValueDescriptionDescription
Menší než nulaLess than zeroTato instance je menší než value .This instance is less than value.
ŽádnouZeroTato instance je rovna value .This instance is equal to value.
Větší než nulaGreater than zeroTato instance je větší než value nebo value null .This instance is greater than value, or value is null.

Implementuje

Výjimky

value není Int64 .value is not an Int64.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int64 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int64 instance is cast to an IConvertible interface.

Int64Bez ohledu na jeho hodnotu se považuje za větší než odkaz s hodnotou null.An Int64, regardless of its value, is considered greater than a null reference.

Platí pro