PackagePartCollection.IEnumerable<PackagePart>.GetEnumerator Metoda

Definice

Získá enumerátor, který provádí iteraci v kolekci.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::IO::Packaging::PackagePart ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.IO.Packaging.PackagePart>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::IO::Packaging::PackagePart ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IO.Packaging.PackagePart> IEnumerable<PackagePart>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.IO.Packaging.PackagePart>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IO.Packaging.PackagePart>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.IO.Packaging.PackagePart>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IO.Packaging.PackagePart>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of PackagePart) Implements IEnumerable(Of PackagePart).GetEnumerator

Návraty

IEnumerator<PackagePart>

Objekt, IEnumerator<T> který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že PackagePartCollection je instance přetypování na IEnumerable<T> rozhraní.It can be used only when the PackagePartCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Platí pro