PipeWriter.GetSpan(Int32) Metoda

Definice

Span<T> Vrátí hodnotu pro zápis, která je alespoň požadovaná velikost určená parametremsizeHint.

public abstract Span<byte> GetSpan (int sizeHint = 0);
abstract member GetSpan : int -> Span<byte>
Public MustOverride Function GetSpan (Optional sizeHint As Integer = 0) As Span(Of Byte)

Parametry

sizeHint
Int32

Minimální délka vráceného souboru Span<T>. Pokud 0, vrátí se neprázdná vyrovnávací paměť libovolné velikosti.

Návraty

Span<Byte>

Vyrovnávací paměť alespoň sizeHint bajtů. Pokud sizeHint je 0, vrátí neprázdnou vyrovnávací paměť libovolné velikosti.

Implementuje

Výjimky

Požadovaná velikost vyrovnávací paměti není k dispozici.

Poznámky

Není zaručeno, že následná volání vrátí stejnou vyrovnávací paměť nebo stejnou vyrovnávací paměť.

Tato metoda nikdy nevrací Span<T>.Empty, ale vyvolá výjimku OutOfMemoryException , pokud požadovaná velikost vyrovnávací paměti není k dispozici.

Po volání Advance(Int32) musíte požádat o novou vyrovnávací paměť, abyste mohli pokračovat v zápisu více dat. Do dříve získané vyrovnávací paměti nelze zapisovat.

Platí pro