WindowsRuntimeStreamExtensions Třída

Definice

Obsahuje metody rozšíření pro převod mezi datovými proudy v prostředí Windows Runtime a spravovanými datovými proudy v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store.Contains extension methods for converting between streams in the Windows Runtime and managed streams in the .NET for Windows Store apps.

public ref class WindowsRuntimeStreamExtensions abstract sealed
public static class WindowsRuntimeStreamExtensions
[System.Security.SecurityCritical]
public static class WindowsRuntimeStreamExtensions
type WindowsRuntimeStreamExtensions = class
Public Module WindowsRuntimeStreamExtensions
Dědičnost
WindowsRuntimeStreamExtensions
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít AsStreamForWrite a AsStreamForReadThe following example shows how to use the AsStreamForWrite and AsStreamForRead

using System;
using System.IO;
using Windows.Storage;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;

namespace ExampleApplication
{
  public sealed partial class BlankPage : Page
  {
    public BlankPage()
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    private async void CreateButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile newFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt");
      var streamNewFile = await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite);

      using (var outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0))
      {
        using (StreamWriter writer = new StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite()))
        {
          await writer.WriteLineAsync("content for new file");
          await writer.WriteLineAsync(UserText.Text);
        }
      }
    }

    private async void VerifyButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      StorageFile openedFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt");
      var streamOpenedFile = await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read);

      using (var inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0))
      {
        using (StreamReader reader = new StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead()))
        {
          Results.Text = await reader.ReadToEndAsync();
        }
      }
    }
  }
}
Imports System.IO
Imports Windows.Storage

NotInheritable Public Class BlankPage
  Inherits Page

  Private Async Sub CreateButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim newFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamNewFile = Await newFile.OpenAsync(FileAccessMode.ReadWrite)

    Using outputNewFile = streamNewFile.GetOutputStreamAt(0)
      Using writer As StreamWriter = New StreamWriter(outputNewFile.AsStreamForWrite())
        Await writer.WriteLineAsync("content for new file")
        Await writer.WriteLineAsync(UserText.Text)
      End Using
    End Using
  End Sub

  Private Async Sub VerifyButton_Click(sender As Object, e As RoutedEventArgs)
    Dim openedFile As StorageFile = Await ApplicationData.Current.LocalFolder.GetFileAsync("testfile.txt")
    Dim streamOpenedFile = Await openedFile.OpenAsync(FileAccessMode.Read)

    Using inputOpenedFile = streamOpenedFile.GetInputStreamAt(0)

      Using reader As StreamReader = New StreamReader(inputOpenedFile.AsStreamForRead())
        Results.Text = Await reader.ReadToEndAsync()
      End Using
    End Using
  End Sub
End Class

Zde je kód jazyka XAML, který je přidružen k předchozímu příkladu.Here's the XAML code that is associated with the previous example.

<Page
  x:Class="ExampleApplication.BlankPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="using:ExampleApplication"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d">

  <StackPanel Background="{StaticResource ApplicationPageBackgroundBrush}" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <TextBlock Text="Provide text to write to file:"></TextBlock>
    <TextBox Name="UserText" Width="400"></TextBox>
    <Button Name="CreateButton" Content="Create File" Click="CreateButton_Click"></Button>
    <Button Name="VerifyButton" Content="Verify Contents" Click="VerifyButton_Click"></Button>
    <TextBlock Name="Results"></TextBlock>
  </StackPanel>
</Page>

Poznámky

Tyto metody rozšíření jsou k dispozici pouze při vývoji aplikací pro Windows Store.These extension methods are available only when you develop Windows Store apps. Metody poskytují pohodlný způsob práce s datovými proudy v aplikacích pro Windows Store.The methods provide convenient ways of working with streams in Windows Store apps. Nevytváříte instanci třídy WindowsRuntimeStreamExtensions; místo toho tyto metody použijete z instancí rozhraní IInputStream a IOutputStream a třídy Stream.You do not create an instance of the WindowsRuntimeStreamExtensions class; instead, you use these methods from instances of the IInputStream and IOutputStream interfaces and the Stream class.

Třída WindowsRuntimeStreamExtensions obsahuje dvě metody pro převod spravovaného objektu Stream na datový proud v prostředí Windows Runtime:The WindowsRuntimeStreamExtensions class contains two methods for converting a managed Stream object to a stream in the Windows Runtime:

Třída WindowsRuntimeStreamExtensions obsahuje tři přetížené metody pro převod datového proudu v prostředí Windows Runtime na objekt Stream:The WindowsRuntimeStreamExtensions class contains three overloaded methods for converting a stream in the Windows Runtime to a Stream object:

Počínaje .NET Framework 4.5.1 třída WindowsRuntimeStreamExtensions obsahuje metodu převodu datového proudu na prostředí Windows Runtime RandomAccessStream:Starting with the .NET Framework 4.5.1, the WindowsRuntimeStreamExtensions class contains a method for converting a stream to a Windows Runtime RandomAccessStream:

Metody

AsInputStream(Stream)

Převede spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store na vstupní datový proud v prostředí Windows Runtime.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an input stream in the Windows Runtime.

AsOutputStream(Stream)

Převede spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store na výstupní datový proud v prostředí Windows Runtime.Converts a managed stream in the .NET for Windows Store apps to an output stream in the Windows Runtime.

AsRandomAccessStream(Stream)

Převede zadaný datový proud na datový proud s náhodným přístupem.Converts the specified stream to a random access stream.

AsStream(IRandomAccessStream)

Převede náhodný přístupový datový proud v prostředí Windows Runtime na spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store.Converts a random access stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps.

AsStream(IRandomAccessStream, Int32)

Převede náhodný přístupový proud v prostředí Windows Runtime na spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store, které používají zadanou velikost vyrovnávací paměti.Converts a random access stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps using the specified buffer size.

AsStreamForRead(IInputStream)

Převede vstupní datový proud v prostředí Windows Runtime na spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store.Converts an input stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps.

AsStreamForRead(IInputStream, Int32)

Převede vstupní datový proud v prostředí Windows Runtime na spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro Windows 8. x Store aplikace pomocí zadané velikosti vyrovnávací paměti.Converts an input stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows 8.x Store apps using the specified buffer size.

AsStreamForWrite(IOutputStream)

Převede výstupní datový proud v prostředí Windows Runtime do spravovaného datového proudu v aplikacích .NET pro Windows 8. x Store.Converts an output stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows 8.x Store apps.

AsStreamForWrite(IOutputStream, Int32)

Převede výstupní datový proud v prostředí Windows Runtime na spravovaný datový proud v rozhraní .NET pro aplikace pro Windows Store pomocí zadané velikosti vyrovnávací paměti.Converts an output stream in the Windows Runtime to a managed stream in the .NET for Windows Store apps using the specified buffer size.

Platí pro