Memory<T>.Empty Memory<T>.Empty Memory<T>.Empty Memory<T>.Empty Property

Definice

Vrátí prázdný Memory<T> objekt.Returns an empty Memory<T> object.

public:
 static property Memory<T> Empty { Memory<T> get(); };
public static Memory<T> Empty { get; }
member this.Empty : Memory<'T>
Public Shared ReadOnly Property Empty As Memory(Of T)

Hodnota vlastnosti

Prázdný objekt.An empty object.

Platí pro