MulticastDelegate.Equals(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda je tento delegát vícesměrového vysílání a zadaný objekt stejný.Determines whether this multicast delegate and the specified object are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override sealed bool Equals (object obj);
public override sealed bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides NotOverridable Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.The object to compare with this instance.

Návraty

Boolean

true Pokud obj a tato instance mají stejné seznamy volání, v opačném případě false .true if obj and this instance have the same invocation lists; otherwise, false.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Poznámky

Dva Delegáti jsou rovni, pokud nejsou null a jsou přesně stejného typu, jejich seznamy volání obsahují stejný počet prvků a každý prvek v seznamu volání prvního delegáta je roven odpovídajícímu prvku v seznamu volání druhého delegáta.Two delegates are equal if they are not null and are of exactly the same type, their invocation lists contain the same number of elements, and every element in the invocation list of the first delegate is equal to the corresponding element in the invocation list of the second delegate.

Dva prvky seznamu volání jsou stejné, pokud volají stejnou metodu instance ve stejné cílové instanci nebo volají stejnou statickou metodu.Two invocation list elements are equal if they invoke the same instance method on the same target instance, or they invoke the same static method.

Platí pro