FtpWebResponse.BannerMessage Vlastnost

Definice

Získá zprávu odeslanou serverem FTP, když se naváže připojení před přihlášením.Gets the message sent by the FTP server when a connection is established prior to logon.

public:
 property System::String ^ BannerMessage { System::String ^ get(); };
public string BannerMessage { get; }
member this.BannerMessage : string
Public ReadOnly Property BannerMessage As String

Hodnota vlastnosti

String

A String který obsahuje zprávu banneru odeslanou serverem. v opačném Empty případě, pokud se žádná zpráva neposílá.A String that contains the banner message sent by the server; otherwise, Empty if no message is sent.

Příklady

Následující příklad kódu zobrazuje hodnotu této vlastnosti.The following code example displays the value of this property.

Console::WriteLine( "Banner message: {0}", response->BannerMessage );
Console.WriteLine("Banner message: {0}",
    response.BannerMessage);

Platí pro

Viz také