HttpRequestHeader Výčet

Definice

Hlavičky HTTP, které mohou být zadány v požadavku klienta.

public enum class HttpRequestHeader
public enum HttpRequestHeader
type HttpRequestHeader = 
Public Enum HttpRequestHeader
Dědičnost
HttpRequestHeader

Pole

Accept 20

Hlavička Accept, která určuje typy MIME, které jsou pro odpověď přijatelné.

AcceptCharset 21

Hlavička Accept-Charset, která určuje znakové sady, které jsou pro odpověď přijatelné.

AcceptEncoding 22

Hlavička Accept-Encoding, která určuje kódování obsahu, které jsou pro odpověď přijatelné.

AcceptLanguage 23

Hlavička Accept-Language, která určuje, že se pro odpověď preferují přirozené jazyky.

Allow 10

Hlavička Allow, která určuje sadu podporovaných metod HTTP.

Authorization 24

Hlavička autorizace, která určuje přihlašovací údaje, které klient prezentuje, aby se ověřil na serveru.

CacheControl 0

Hlavička Cache-Control, která určuje direktivy, které musí dodržovat všechny mechanismy řízení mezipaměti v řetězu požadavků a odpovědí.

Connection 1

Hlavička Připojení, která určuje možnosti, které jsou pro konkrétní připojení požadované.

ContentEncoding 13

Hlavička Content-Encoding, která určuje kódování, která se použila pro doprovodná data textu.

ContentLanguage 14

Hlavička Content-Language, která určuje přirozené jazyky doprovodných dat textu.

ContentLength 11

Hlavička Content-Length, která určuje délku v bajtech doprovodných dat textu.

ContentLocation 15

Hlavička Content-Location, která určuje identifikátor URI, ze kterého lze získat doprovodný text.

ContentMd5 16

Hlavička Content-MD5, která určuje algoritmus MD5 pro doprovodná data těla, za účelem poskytnutí kompletní kontroly integrity zpráv. Kvůli problémům s kolizemi s MD5 microsoft doporučuje model zabezpečení založený na sha256 nebo lepším.

ContentRange 17

Hlavička Content-Range, která určuje, kde v celém těle se mají použít doprovodná částečná data těla.

ContentType 12

Hlavička Content-Type, která určuje typ MIME doprovodných dat textu.

25

Hlavička cookie, která určuje data souborů cookie prezentovaná na serveru.

Date 2

Hlavička Datum, která určuje datum a čas, kdy žádost pochází.

Expect 26

Hlavička Očekávat, která určuje konkrétní chování serveru, které klient vyžaduje.

Expires 18

Hlavička Konec platnosti, která určuje datum a čas, po kterém by se doprovodná data těla měla považovat za za zastaralou.

From 27

Hlavička Od, která určuje internetovou e-mailovou adresu pro člověka, který řídí požadovaného uživatelského agenta.

Host 28

Hlavička Hostitele, která určuje název hostitele a číslo portu požadovaného prostředku.

IfMatch 29

Hlavička If-Match, která určuje, že požadovaná operace by měla být provedena pouze v případě, že je aktuální kopie zadaného prostředku v mezipaměti klienta.

IfModifiedSince 30

Hlavička If-Modified-Since, která určuje, že požadovaná operace by měla být provedena pouze v případě, že byl požadovaný prostředek změněn od uvedených dat a času.

IfNoneMatch 31

Hlavička If-None-Match, která určuje, že požadovaná operace by měla být provedena pouze v případě, že nejsou aktuální žádné kopie uvedených prostředků v mezipaměti klienta.

IfRange 32

Hlavička If-Range, která určuje, že se má odeslat pouze zadaný rozsah požadovaného prostředku, pokud je kopie klienta uložená v mezipaměti aktuální.

IfUnmodifiedSince 33

Hlavička If-Unmodified-Since, která určuje, že požadovaná operace by měla být provedena pouze v případě, že požadovaný prostředek nebyl změněn od zadaného data a času.

KeepAlive 3

Hlavička Keep-Alive, která určuje parametr použitý k zachování trvalého připojení.

LastModified 19

Hlavička Last-Modified, která určuje datum a čas poslední změny doprovodných dat textu.

MaxForwards 34

Hlavička Max-Forwards, která určuje celé číslo označující zbývající počet přeposílání tohoto požadavku.

Pragma 4

Hlavička Pragma, která určuje direktivy specifické pro implementaci, které se můžou použít u libovolného agenta v řetězu požadavků nebo odpovědí.

ProxyAuthorization 35

Hlavička Proxy-Authorization, která určuje přihlašovací údaje, které klient prezentuje, aby se ověřil na proxy serveru.

Range 37

Hlavička Rozsahu, která určuje dílčí rozsahy odpovědi, kterou klient požaduje, místo celé odpovědi.

Referer 36

Hlavička referenčního objektu, která určuje identifikátor URI prostředku, ze kterého byl získán identifikátor URI požadavku.

Te 38

Hlavička TE, která určuje kódování přenosu, které jsou pro odpověď přijatelné.

Trailer 5

Hlavička přívěsu, která určuje pole záhlaví, která jsou v přívěsu zprávy kódovaná blokovaným kódováním přenosu.

TransferEncoding 6

Hlavička Transfer-Encoding, která určuje, jaký (pokud existuje) typ transformace použité v textu zprávy.

Translate 39

Hlavička Přeložit, rozšíření Microsoftu pro specifikaci HTTP použitou ve spojení s funkcemi WebDAV.

Upgrade 7

Hlavička Upgrade, která určuje další komunikační protokoly, které klient podporuje.

UserAgent 40

Hlavička User-Agent, která určuje informace o klientském agentu.

Via 8

Hlavička Via, která určuje zprostředkující protokoly, které mají používat agenti brány a proxy serveru.

Warning 9

Hlavička Upozornění, která určuje další informace o stavu nebo transformaci zprávy, která se nemusí projevit ve zprávě.

Poznámky

Příslušný obsah různých hlaviček je podrobně popsán ve specifikaci HTTP/1.1, která je k dispozici v dokumentu rfc2616.

Platí pro

Viz také