Matrix3x2.Addition(Matrix3x2, Matrix3x2) Matrix3x2.Addition(Matrix3x2, Matrix3x2) Matrix3x2.Addition(Matrix3x2, Matrix3x2) Matrix3x2.Addition(Matrix3x2, Matrix3x2) Operator

Definice

Přidá každý prvek v jedné matice s svého odpovídajícího prvku v druhé matice. Adds each element in one matrix with its corresponding element in a second matrix.

public:
 static System::Numerics::Matrix3x2 operator +(System::Numerics::Matrix3x2 value1, System::Numerics::Matrix3x2 value2);
public static System.Numerics.Matrix3x2 operator + (System.Numerics.Matrix3x2 value1, System.Numerics.Matrix3x2 value2);
static member ( + ) : System.Numerics.Matrix3x2 * System.Numerics.Matrix3x2 -> System.Numerics.Matrix3x2
Public Shared Operator + (value1 As Matrix3x2, value2 As Matrix3x2) As Matrix3x2

Parametry

value1
Matrix3x2 Matrix3x2 Matrix3x2 Matrix3x2

První matice. The first matrix.

value2
Matrix3x2 Matrix3x2 Matrix3x2 Matrix3x2

Druhý matice. The second matrix.

Návraty

Matice, který obsahuje sečtené hodnoty. The matrix that contains the summed values.

Poznámky

Addition Metoda definuje operaci operátor sčítání pro Matrix3x2 objekty.The Addition method defines the operation of the addition operator for Matrix3x2 objects.

Applies to: