Matrix4x4.Negate(Matrix4x4) Matrix4x4.Negate(Matrix4x4) Matrix4x4.Negate(Matrix4x4) Matrix4x4.Negate(Matrix4x4) Method

Definice

Určená matrix Neguje vynásobením jeho hodnoty -1. Negates the specified matrix by multiplying all its values by -1.

public:
 static System::Numerics::Matrix4x4 Negate(System::Numerics::Matrix4x4 value);
public static System.Numerics.Matrix4x4 Negate (System.Numerics.Matrix4x4 value);
static member Negate : System.Numerics.Matrix4x4 -> System.Numerics.Matrix4x4
Public Shared Function Negate (value As Matrix4x4) As Matrix4x4

Parametry

value
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Matice, který se má negovat. The matrix to negate.

Návraty

Negovaným čítačem matice. The negated matrix.

Applies to: