Vector3.Lerp(Vector3, Vector3, Single) Vector3.Lerp(Vector3, Vector3, Single) Vector3.Lerp(Vector3, Vector3, Single) Vector3.Lerp(Vector3, Vector3, Single) Method

Definice

Provádí lineární interpolaci mezi dvěma vektory podle daného váhu. Performs a linear interpolation between two vectors based on the given weighting.

public:
 static System::Numerics::Vector3 Lerp(System::Numerics::Vector3 value1, System::Numerics::Vector3 value2, float amount);
public static System.Numerics.Vector3 Lerp (System.Numerics.Vector3 value1, System.Numerics.Vector3 value2, float amount);
static member Lerp : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 * single -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Function Lerp (value1 As Vector3, value2 As Vector3, amount As Single) As Vector3

Parametry

value1
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Prvnímu vektoru. The first vector.

value2
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Druhý vektoru. The second vector.

amount
Single Single Single Single

Hodnota mezi 0 a 1, která určuje váhu hodnota2. A value between 0 and 1 that indicates the weight of value2.

Návraty

Interpolované vektoru. The interpolated vector.

Applies to: