Vector3.Normalize(Vector3) Vector3.Normalize(Vector3) Vector3.Normalize(Vector3) Vector3.Normalize(Vector3) Method

Definice

Vrátí Vektor s stejném směru jako zadaný vektoru, ale o délce jednoho. Returns a vector with the same direction as the specified vector, but with a length of one.

public:
 static System::Numerics::Vector3 Normalize(System::Numerics::Vector3 value);
public static System.Numerics.Vector3 Normalize (System.Numerics.Vector3 value);
static member Normalize : System.Numerics.Vector3 -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Function Normalize (value As Vector3) As Vector3

Parametry

value
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Vektor normalizace. The vector to normalize.

Návraty

Normalizovaný vektor. The normalized vector.

Applies to: