Vector3.ToString Vector3.ToString Vector3.ToString Vector3.ToString Method

Definice

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuálního Vector3 instance. Returns the string representation of the current Vector3 instance.

Přetížení

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozí formátování. Returns the string representation of the current instance using default formatting.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements.

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků a zprostředkovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozí formátování. Returns the string representation of the current instance using default formatting.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcová reprezentace aktuální instance. The string representation of the current instance.

Poznámky

Tato metoda vrátí řetězec, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí (Obecné) formátovací řetězec "G" a formátovacích úmluv aktuální jazykové verzi vlákna.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using the "G" (general) format string and the formatting conventions of the current thread culture. "<" A ">" znaky se používají k začínat a končit řetězcem a aktuální jazykové verze NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.The "<" and ">" characters are used to begin and end the string, and the current culture's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String String String String

Objekt nebo, který definuje formát jednotlivých prvků. A or that defines the format of individual elements.

Návraty

Řetězcová reprezentace aktuální instance. The string representation of the current instance.

Poznámky

Tato metoda vrátí hodnotu typu string, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí format a formátování konvence aktuální jazykové verze.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using format and the current culture's formatting conventions. "<" A ">" znaky se používají k začínat a končit řetězcem a aktuální jazykové verze NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.The "<" and ">" characters are used to begin and end the string, and the current culture's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

Zobrazit také

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků a zprostředkovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ formatProvider);
public string ToString (string format, IFormatProvider formatProvider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, formatProvider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String String String String

Objekt nebo, který definuje formát jednotlivých prvků. A or that defines the format of individual elements.

formatProvider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Poskytovatele formátu, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi. A format provider that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Řetězcová reprezentace aktuální instance. The string representation of the current instance.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda vrátí hodnotu typu string, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí format a formatProvider.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using format and formatProvider. "<" A ">" znaky se používají k začínat a končit řetězcem a poskytovatele formátu NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.The "<" and ">" characters are used to begin and end the string, and the format provider's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

Zobrazit také

Applies to: