Vector3.TransformNormal(Vector3, Matrix4x4) Vector3.TransformNormal(Vector3, Matrix4x4) Vector3.TransformNormal(Vector3, Matrix4x4) Vector3.TransformNormal(Vector3, Matrix4x4) Method

Definice

Transformuje vektor normální podle daného matice 4 x 4. Transforms a vector normal by the given 4x4 matrix.

public:
 static System::Numerics::Vector3 TransformNormal(System::Numerics::Vector3 normal, System::Numerics::Matrix4x4 matrix);
public static System.Numerics.Vector3 TransformNormal (System.Numerics.Vector3 normal, System.Numerics.Matrix4x4 matrix);
static member TransformNormal : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Matrix4x4 -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Function TransformNormal (normal As Vector3, matrix As Matrix4x4) As Vector3

Parametry

normal
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Zdrojového vektoru. The source vector.

matrix
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Matice. The matrix.

Návraty

Transformovaný vektoru. The transformed vector.

Applies to: