OperatingSystem.IsWindowsVersionAtLeast(Int32, Int32, Int32, Int32) Metoda

Definice

Zkontroluje, jestli verze Windows (vrácenáChecks if the Windows version (returned by RtlGetVersion) je větší nebo rovno zadané verzi.) is greater than or equal to the specified version. Tato metoda se dá použít k ochraně rozhraní API přidaných v zadané verzi Windows.This method can be used to guard APIs that were added in the specified Windows version.

public static bool IsWindowsVersionAtLeast (int major, int minor = 0, int build = 0, int revision = 0);
static member IsWindowsVersionAtLeast : int * int * int * int -> bool
Public Shared Function IsWindowsVersionAtLeast (major As Integer, Optional minor As Integer = 0, Optional build As Integer = 0, Optional revision As Integer = 0) As Boolean

Parametry

major
Int32

Hlavní číslo verzeThe major release number.

minor
Int32

Číslo podverzeThe minor release number.

build
Int32

Číslo verze buildu.The build release number.

revision
Int32

Číslo verze revizeThe revision release number.

Návraty

Boolean

true Pokud je aktuální aplikace spuštěná ve verzi Windows, která je aspoň ta, která se zadala v parametrech; false v opačném případě.true if the current application is running on a Windows version that is at least what was specified in the parameters; false otherwise.

Platí pro