ReadOnlySpan<T>.Equals(Object) Metoda

Definice

Upozornění

Equals() on ReadOnlySpan will always throw an exception. Use == instead.

NepodporovánoNot supported. Vyvolá výjimku NotSupportedException .Throws a NotSupportedException.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
[System.Obsolete("Equals() on ReadOnlySpan will always throw an exception. Use == instead.")]
public override bool Equals (object? obj);
[System.Obsolete("Equals() on ReadOnlySpan will always throw an exception. Use == instead.")]
public override bool Equals (object obj);
[<System.Obsolete("Equals() on ReadOnlySpan will always throw an exception. Use == instead.")>]
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

NepodporovánoNot supported.

Návraty

Boolean

NepodporovánoNot supported.

Atributy

Výjimky

Vždy vyvoláno touto metodou.Always thrown by this method.

Poznámky

NepodporovánoNot supported.

Platí pro