ReadOnlySpan<T>.Length Vlastnost

Definice

Počet položek v rozsahu určeném jen pro čtení.The number of items in the read-only span.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet položekThe number of items.

Platí pro