Assembly.IsFullyTrusted Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální sestavení načteno s úplným vztahem důvěryhodnosti.Gets a value that indicates whether the current assembly is loaded with full trust.

public:
 property bool IsFullyTrusted { bool get(); };
public bool IsFullyTrusted { get; }
member this.IsFullyTrusted : bool
Public ReadOnly Property IsFullyTrusted As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je aktuální sestavení načteno s úplným vztahem důvěryhodnosti; v opačném případě false .true if the current assembly is loaded with full trust; otherwise, false.

Platí pro