MemberInfo.IsCollectible Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda MemberInfo je tento objekt součástí sestavení uloženého ve kolekční AssemblyLoadContext .Gets a value that indicates whether this MemberInfo object is part of an assembly held in a collectible AssemblyLoadContext.

public:
 virtual property bool IsCollectible { bool get(); };
public virtual bool IsCollectible { get; }
member this.IsCollectible : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsCollectible As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud MemberInfo je součástí sestavení uloženého v kontextu načtení sestavení kolekční, v opačném případě false .true if the MemberInfo is part of an assembly held in a collectible assembly load context; otherwise, false.

Poznámky

Další informace najdete v tématu Jak používat a ladit odložení sestavení v .NET Core.For more information, see How to use and debug assembly unloadability in .NET Core.

Platí pro