ImportScope Struktura

Definice

Poskytuje informace o lexikálním rozsahu, ve kterém jsou k dispozici skupiny importů.Provides information about the lexical scope within which a group of imports are available. Tyto informace jsou uloženy v metadatech ladění.This information is stored in debug metadata.

public value class ImportScope
public struct ImportScope
type ImportScope = struct
Public Structure ImportScope
Dědičnost
ImportScope

Poznámky

Další informace najdete v tabulce ImportScope 0x35 .See ImportScope Table" 0x35 for more information.

Vlastnosti

ImportsBlob
Parent

Metody

GetImports()

Platí pro