LocalConstantHandleCollection.Enumerator.IDisposable.Dispose Metoda

Definice

Provede aplikací definované úlohy spojené s uvolněním nebo resetováním nespravovaných prostředků.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že LocalConstantHandleCollection.Enumerator je instance přetypování na IDisposable rozhraní.It can be used only when the LocalConstantHandleCollection.Enumerator instance is cast to an IDisposable interface.

Platí pro