PropertyDefinitionHandleCollection.Enumerator.IEnumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
member this.System.Collections.IEnumerator.Current : obj
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Hodnota vlastnosti

Object

Prvek v kolekci na aktuální pozici čítače výčtu.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že PropertyDefinitionHandleCollection.Enumerator je instance přetypování na IEnumerator rozhraní.It can be used only when the PropertyDefinitionHandleCollection.Enumerator instance is cast to an IEnumerator interface.

Platí pro