TypeDefinition.IsNested Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda se jedná o vnořený typ.Gets a value that indicates whether this is a nested type.

public:
 property bool IsNested { bool get(); };
public bool IsNested { get; }
member this.IsNested : bool
Public ReadOnly Property IsNested As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud se jedná o vnořený typ, false jinak.true if it is a nested type, false otherwise.

Platí pro