Module.GetTypes Metoda

Definice

Vrátí všechny typy definované v rámci tohoto modulu.Returns all the types defined within this module.

public:
 virtual cli::array <Type ^> ^ GetTypes();
public virtual Type[] GetTypes ();
abstract member GetTypes : unit -> Type[]
override this.GetTypes : unit -> Type[]
Public Overridable Function GetTypes () As Type()

Návraty

Type[]

Pole typu Type obsahujícího typy definované v rámci modulu, který se odráží v rámci této instance.An array of type Type containing types defined within the module that is reflected by this instance.

Výjimky

Jednu nebo více tříd v modulu nelze načíst.One or more classes in a module could not be loaded.

Volající nemá požadované oprávnění.The caller does not have the required permission.

Poznámky

ReflectionTypeLoadException je speciální výjimka načtení.ReflectionTypeLoadException is a special load exception. ReflectionTypeLoadException.TypesVlastnost obsahuje pole typů, které byly definovány v modulu a byly načteny.The ReflectionTypeLoadException.Types property contains the array of types that were defined in the module and were loaded. Toto pole může obsahovat některé hodnoty null.This array may contain some null values. ReflectionTypeLoadException.LoaderExceptionsVlastnost je pole výjimek, které představuje výjimky, které byly vyvolány zavaděčem.The ReflectionTypeLoadException.LoaderExceptions property is an array of exceptions that represent the exceptions that were thrown by the loader. Díry v poli třídy jsou v souladu s výjimkami.The holes in the class array line up with the exceptions.

Například pokud Inicializátory třídy jedné z tříd vyvolá výjimku, když je načtena, TargetInvocationException je uložena v odpovídajícím elementu LoaderExceptions pole.For example, if the class initializers of one of the classes throws an exception while it is being loaded, a TargetInvocationException is stored in the corresponding element of the LoaderExceptions array.

Poznámka

Pokud byl typ předán do jiného sestavení, není součástí vráceného pole.If a type has been forwarded to another assembly, it is not included in the returned array. Informace o přesměrování typu najdete v tématu přesměrování typu v modulu CLR (Common Language Runtime).For information on type forwarding, see Type Forwarding in the Common Language Runtime.

Platí pro

Viz také