Module.ResolveSignature(Int32) Metoda

Definice

Vrátí objekt BLOB podpisu identifikovaný tokenem metadat.Returns the signature blob identified by a metadata token.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ ResolveSignature(int metadataToken);
public byte[] ResolveSignature (int metadataToken);
member this.ResolveSignature : int -> byte[]
Public Function ResolveSignature (metadataToken As Integer) As Byte()

Parametry

metadataToken
Int32

Token metadat, který identifikuje signaturu v modulu.A metadata token that identifies a signature in the module.

Návraty

Byte[]

Pole bajtů představující podpisový objekt BLOB.An array of bytes representing the signature blob.

Výjimky

metadataToken není platným tokenem MemberRef, MethodDef, TypeSpec, signaturou nebo FieldDefm tokenem v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a valid MemberRef, MethodDef, TypeSpec, signature, or FieldDef token in the scope of the current module.

metadataToken není platným tokenem v rozsahu aktuálního modulu.metadataToken is not a valid token in the scope of the current module.

Poznámky

Poznámka

Informace o tokenech a podpisech metadat najdete v dokumentaci k Common Language Infrastructure (CLI), zejména v oddílu b: definice metadat a sémantika.Information about metadata tokens and signatures can be found in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation, especially "Partition II: Metadata Definition and Semantics". Dokumentace je k dispozici online; v tématu ECMA C# a Common Language Infrastructure Standards na webu ecma -335-Common Language Infrastructure (CLI) si přečtěte na webu ECMA.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

Platí pro