System.Reflection Obor názvů

Obsahuje typy, které načítají informace o sestaveních, modulech, členech, parametrech a dalších entitách ve spravovaném kódu zkoumáním jejich metadat. Contains types that retrieve information about assemblies, modules, members, parameters, and other entities in managed code by examining their metadata. Tyto typy lze také použít k manipulaci s instancemi načtených typů, například k zapojení událostí nebo k vyvolání metod. These types also can be used to manipulate instances of loaded types, for example to hook up events or to invoke methods. K dynamickému vytváření typů použijte System.Reflection.Emit obor názvů. To dynamically create types, use the System.Reflection.Emit namespace.

Třídy

AmbiguousMatchException

Výjimka, která je vyvolána, když vazba na člen má za následek více než jeden člen, který odpovídá kritériím vazby.The exception that is thrown when binding to a member results in more than one member matching the binding criteria. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Assembly

Představuje sestavení, které je opakovaně použitelné, pro správu verzí a samou popisující stavební blok aplikace modulu CLR (Common Language Runtime).Represents an assembly, which is a reusable, versionable, and self-describing building block of a common language runtime application.

AssemblyAlgorithmIdAttribute

Určuje algoritmus pro vyhashení všech souborů v sestavení.Specifies an algorithm to hash all files in an assembly. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AssemblyCompanyAttribute

Definuje vlastní atribut názvu společnosti pro manifest sestavení.Defines a company name custom attribute for an assembly manifest.

AssemblyConfigurationAttribute

Určuje konfiguraci sestavení, jako je maloobchodní nebo ladicí, pro sestavení.Specifies the build configuration, such as retail or debug, for an assembly.

AssemblyCopyrightAttribute

Definuje vlastní atribut autorského práva pro manifest sestavení.Defines a copyright custom attribute for an assembly manifest.

AssemblyCultureAttribute

Určuje jazykovou verzi, kterou sestavení podporuje.Specifies which culture the assembly supports.

AssemblyDefaultAliasAttribute

Definuje popisný výchozí alias pro manifest sestavení.Defines a friendly default alias for an assembly manifest.

AssemblyDelaySignAttribute

Určuje, že sestavení není při vytvoření plně podepsáno.Specifies that the assembly is not fully signed when created.

AssemblyDescriptionAttribute

Poskytuje textový popis pro sestavení.Provides a text description for an assembly.

AssemblyExtensions
AssemblyFileVersionAttribute

Instruuje kompilátor, aby pro prostředek verze souboru Win32 použil konkrétní číslo verze.Instructs a compiler to use a specific version number for the Win32 file version resource. Verze souboru Win32 není nutná jako číslo verze sestavení.The Win32 file version is not required to be the same as the assembly's version number.

AssemblyFlagsAttribute

Určuje bitovou kombinaci AssemblyNameFlags příznaků pro sestavení, které popisují možnosti kompilátoru JIT (just-in-time), zda je sestavení přecíleno a zda má úplný nebo tokenický veřejný klíč.Specifies a bitwise combination of AssemblyNameFlags flags for an assembly, describing just-in-time (JIT) compiler options, whether the assembly is retargetable, and whether it has a full or tokenized public key. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

AssemblyInformationalVersionAttribute

Definuje další informace o verzi manifestu sestavení.Defines additional version information for an assembly manifest.

AssemblyKeyFileAttribute

Určuje název souboru obsahujícího dvojici klíčů, která se používá k vygenerování silného názvu.Specifies the name of a file containing the key pair used to generate a strong name.

AssemblyKeyNameAttribute

Určuje název kontejneru klíčů v rámci zprostředkovatele kryptografických služeb, který obsahuje pár klíčů použitý k vygenerování silného názvu.Specifies the name of a key container within the CSP containing the key pair used to generate a strong name.

AssemblyMetadataAttribute

Definuje dvojici metadat klíč/hodnota pro upravené sestavení.Defines a key/value metadata pair for the decorated assembly.

AssemblyName

Popisuje jedinečnou identitu sestavení v plném rozsahu.Describes an assembly's unique identity in full.

AssemblyNameProxy

Poskytuje vzdáleně naverzi AssemblyName .Provides a remotable version of the AssemblyName.

AssemblyProductAttribute

Definuje vlastní atribut názvu produktu pro manifest sestavení.Defines a product name custom attribute for an assembly manifest.

AssemblySignatureKeyAttribute

Poskytuje migraci ze staršího a jednoduššího klíče silného názvu na větší klíč s silnějším algoritmem hash.Provides migration from an older, simpler strong name key to a larger key with a stronger hashing algorithm.

AssemblyTitleAttribute

Určuje popis pro sestavení.Specifies a description for an assembly.

AssemblyTrademarkAttribute

Definuje vlastní atribut ochranné známky pro manifest sestavení.Defines a trademark custom attribute for an assembly manifest.

AssemblyVersionAttribute

Určuje verzi sestavení, na které se přidávají atributy.Specifies the version of the assembly being attributed.

Binder

Vybere člena ze seznamu kandidátů a provede převod typu ze skutečného typu argumentu na formální typ argumentu.Selects a member from a list of candidates, and performs type conversion from actual argument type to formal argument type.

ConstructorInfo

Zjišťuje atributy konstruktoru třídy a poskytuje přístup k metadatům konstruktoru.Discovers the attributes of a class constructor and provides access to constructor metadata.

CustomAttributeData

Poskytuje přístup k datům vlastního atributu pro sestavení, moduly, typy, členy a parametry, které jsou načteny do kontextu pouze pro reflexi.Provides access to custom attribute data for assemblies, modules, types, members and parameters that are loaded into the reflection-only context.

CustomAttributeExtensions

Obsahuje statické metody pro načítání vlastních atributů.Contains static methods for retrieving custom attributes.

CustomAttributeFormatException

Výjimka, která je vyvolána, pokud je binární formát vlastního atributu neplatný.The exception that is thrown when the binary format of a custom attribute is invalid.

DefaultMemberAttribute

Definuje člena typu, který je výchozím členem, který používá InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]) .Defines the member of a type that is the default member used by InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

DispatchProxy

Poskytuje mechanismus pro vytváření instancí objektů proxy a manipulaci s jejich metodou odeslání.Provides a mechanism for instantiating proxy objects and handling their method dispatch.

EventInfo

Zjišťuje atributy události a poskytuje přístup k metadatům události.Discovers the attributes of an event and provides access to event metadata.

EventInfoExtensions
ExceptionHandlingClause

Představuje klauzuli v strukturovaném bloku zpracování výjimek.Represents a clause in a structured exception-handling block.

FieldInfo

Zjišťuje atributy pole a poskytuje přístup k metadatům polí.Discovers the attributes of a field and provides access to field metadata.

IntrospectionExtensions

Obsahuje metody pro převod Type objektů.Contains methods for converting Type objects.

InvalidFilterCriteriaException

Výjimka, která je vyvolána v FindMembers(MemberTypes, BindingFlags, MemberFilter, Object) případě, že kritéria filtru nejsou platná pro typ filtru, který používáte.The exception that is thrown in FindMembers(MemberTypes, BindingFlags, MemberFilter, Object) when the filter criteria is not valid for the type of filter you are using.

LocalVariableInfo

Zjišťuje atributy místní proměnné a poskytuje přístup k metadatům místních proměnných.Discovers the attributes of a local variable and provides access to local variable metadata.

ManifestResourceInfo

Poskytuje přístup k prostředkům manifestu, což jsou soubory XML, které popisují závislosti aplikací.Provides access to manifest resources, which are XML files that describe application dependencies.

MemberInfo

Získává informace o atributech člena a poskytuje přístup k metadatům členů.Obtains information about the attributes of a member and provides access to member metadata.

MemberInfoExtensions
MetadataAssemblyResolver

Poskytuje základní třídu pro vazby algoritmů, kterou používá MetadataLoadContext .Provides the base class for binding algorithms used by MetadataLoadContext.

MetadataLoadContext

Představuje uzavřený vesmír typu objektů načtených pro účely pouze kontroly.Represents a closed universe of Type objects loaded for inspection-only purposes. Každý MetadataLoadContext může mít vlastní pravidla vazby a je izolovaný od všech ostatních MetadataLoadContexts.Each MetadataLoadContext can have its own binding rules and is isolated from all other MetadataLoadContexts.

MethodBase

Poskytuje informace o metodách a konstruktorech.Provides information about methods and constructors.

MethodBody

Poskytuje přístup k metadatům a jazyku MSIL pro tělo metody.Provides access to the metadata and MSIL for the body of a method.

MethodInfo

Zjišťuje atributy metody a poskytuje přístup k metadatům metody.Discovers the attributes of a method and provides access to method metadata.

MethodInfoExtensions
Missing

Představuje chybějící Object .Represents a missing Object. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

Module

Provádí reflexi v modulu.Performs reflection on a module.

ModuleExtensions
ObfuscateAssemblyAttribute

Dá pokyn k destandardizovaným nástrojům pro použití standardních pravidel zmatení pro příslušný typ sestavení.Instructs obfuscation tools to use their standard obfuscation rules for the appropriate assembly type.

ObfuscationAttribute

Dá pokyn k disvěřit Tools k provedení zadaných akcí pro sestavení, typ nebo člen.Instructs obfuscation tools to take the specified actions for an assembly, type, or member.

ParameterInfo

Zjišťuje atributy parametru a poskytuje přístup k metadatům parametrů.Discovers the attributes of a parameter and provides access to parameter metadata.

PathAssemblyResolver

Představuje překladač sestavení metadat, který používá cesty ke každému sestavení, které může být načteno.Represents a metadata assembly resolver that uses paths to every assembly that may be loaded.

Pointer

Poskytuje obálkovou třídu pro ukazatele.Provides a wrapper class for pointers.

PropertyInfo

Zjišťuje atributy vlastnosti a poskytuje přístup k metadatům vlastností.Discovers the attributes of a property and provides access to property metadata.

PropertyInfoExtensions
ReflectionContext

Představuje kontext, který může poskytovat objekty reflexe.Represents a context that can provide reflection objects.

ReflectionTypeLoadException

Výjimka, která je vyvolána metodou, GetTypes() Pokud nelze načíst některou ze tříd v modulu.The exception that is thrown by the GetTypes() method if any of the classes in a module cannot be loaded. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

RuntimeReflectionExtensions

Poskytuje metody, které načítají informace o typech v době běhu.Provides methods that retrieve information about types at run time.

StrongNameKeyPair

Zapouzdřuje přístup k páru veřejného a privátního klíče, který slouží k podepsání sestavení se silným názvem.Encapsulates access to a public or private key pair used to sign strong name assemblies.

TargetException

Představuje výjimku, která je vyvolána, když je proveden pokus o vyvolání neplatného cíle.Represents the exception that is thrown when an attempt is made to invoke an invalid target.

TargetInvocationException

Výjimka, která je vyvolána metodami vyvolanými pomocí reflexe.The exception that is thrown by methods invoked through reflection. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

TargetParameterCountException

Výjimka, která je vyvolána, když počet parametrů vyvolání neodpovídá očekávanému počtu.The exception that is thrown when the number of parameters for an invocation does not match the number expected. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

TypeDelegator

Zabalí Type objekt a deleguje metody Type .Wraps a Type object and delegates methods to that Type.

TypeExtensions
TypeInfo

Představuje deklarace typu pro typy tříd, typy rozhraní, typy polí, typy hodnot, výčtové typy, parametry typu, definice obecného typu a otevřené nebo uzavřené obecné typy.Represents type declarations for class types, interface types, array types, value types, enumeration types, type parameters, generic type definitions, and open or closed constructed generic types.

Struktury

CustomAttributeNamedArgument

Představuje pojmenovaný argument vlastního atributu v kontextu pouze pro reflexi.Represents a named argument of a custom attribute in the reflection-only context.

CustomAttributeTypedArgument

Představuje argument vlastního atributu v kontextu pouze pro reflexi nebo element argumentu pole.Represents an argument of a custom attribute in the reflection-only context, or an element of an array argument.

InterfaceMapping

Načte mapování rozhraní na skutečné metody třídy, která implementuje toto rozhraní.Retrieves the mapping of an interface into the actual methods on a class that implements that interface.

ParameterModifier

Připojí modifikátor k parametrům, aby vazba mohla pracovat s signaturami parametrů, ve kterých byly změněny typy.Attaches a modifier to parameters so that binding can work with parameter signatures in which the types have been modified.

Rozhraní

ICustomAttributeProvider

Poskytuje vlastní atributy pro objekty reflexe, které je podporují.Provides custom attributes for reflection objects that support them.

ICustomTypeProvider

Představuje objekt, který poskytuje vlastní typ.Represents an object that provides a custom type.

IReflect

Spolupracuje s rozhraním IDispatch.Interoperates with the IDispatch interface.

IReflectableType

Představuje typ, který lze odrážet.Represents a type that you can reflect over.

Výčty

AssemblyContentType

Obsahuje informace o typu kódu obsaženého v sestavení.Provides information about the type of code contained in an assembly.

AssemblyFlags
AssemblyHashAlgorithm

Určuje algoritmy hash používané pro algoritmus hashování souborů sestavení a pro generování silného názvu.Specifies the hash algorithms used for hashing assembly files and for generating the strong name.

AssemblyNameFlags

Poskytuje informace o Assembly referenci.Provides information about an Assembly reference.

BindingFlags

Určuje příznaky, které řídí vazbu a způsob, ve kterém je hledání členů a typů prováděno pomocí reflexe.Specifies flags that control binding and the way in which the search for members and types is conducted by reflection.

CallingConventions

Definuje platné konvence volání pro metodu.Defines the valid calling conventions for a method.

DeclarativeSecurityAction

Určuje bezpečnostní akce, které lze provést pomocí deklarativního zabezpečení.Specifies the security actions that can be performed using declarative security.

EventAttributes

Určuje atributy události.Specifies the attributes of an event.

ExceptionHandlingClauseOptions

Identifikuje druhy klauzulí zpracování výjimek.Identifies kinds of exception-handling clauses.

FieldAttributes

Určuje příznaky, které popisují atributy pole.Specifies flags that describe the attributes of a field.

GenericParameterAttributes

Popisuje omezení pro parametr obecného typu obecného typu nebo metody.Describes the constraints on a generic type parameter of a generic type or method.

ImageFileMachine

Identifikuje platformu, která je cílem spustitelného souboru.Identifies the platform targeted by an executable.

ManifestResourceAttributes
MemberTypes

Označí každý typ člena, který je definován jako odvozená třída MemberInfo .Marks each type of member that is defined as a derived class of MemberInfo.

MethodAttributes

Určuje příznaky pro atributy metody.Specifies flags for method attributes. Tyto příznaky jsou definovány v souboru corhdr. h.These flags are defined in the corhdr.h file.

MethodImplAttributes

Určuje příznaky pro atributy implementace metody.Specifies flags for the attributes of a method implementation.

MethodImportAttributes

Určuje příznaky pro importované atributy nespravované metody.Specifies flags for the unmanaged method import attributes.

MethodSemanticsAttributes
ParameterAttributes

Definuje atributy, které mohou být přidruženy k parametru.Defines the attributes that can be associated with a parameter. Ty jsou definovány v CorHdr. h.These are defined in CorHdr.h.

PortableExecutableKinds

Určuje povahu kódu ve spustitelném souboru.Identifies the nature of the code in an executable file.

ProcessorArchitecture

Identifikuje procesor a bity bitů na slova platformy, na kterou cílí spustitelný soubor.Identifies the processor and bits-per-word of the platform targeted by an executable.

PropertyAttributes

Definuje atributy, které mohou být přidruženy k vlastnosti.Defines the attributes that can be associated with a property. Tyto hodnoty atributu jsou definovány v corhdr. h.These attribute values are defined in corhdr.h.

ResourceAttributes

Určuje atributy prostředku manifestu.Specifies the attributes for a manifest resource.

ResourceLocation

Určuje umístění prostředku.Specifies the resource location.

TypeAttributes

Určuje atributy typu.Specifies type attributes.

Delegáti

MemberFilter

Představuje delegáta, který slouží k filtrování seznamu členů reprezentovaných v poli MemberInfo objektů.Represents a delegate that is used to filter a list of members represented in an array of MemberInfo objects.

ModuleResolveEventHandler

Představuje metodu, která zpracuje ModuleResolve událost Assembly .Represents the method that will handle the ModuleResolve event of an Assembly.

TypeFilter

Filtruje třídy reprezentované v poli Type objektů.Filters the classes represented in an array of Type objects.