OnChangedCallback Delegát

Definice

Definuje odkaz na metodu, která zpracovává změny monitorovaných položek.Defines a reference to a method that handles changes to monitored items.

public delegate void OnChangedCallback(System::Object ^ state);
public delegate void OnChangedCallback(object state);
type OnChangedCallback = delegate of obj -> unit
Public Delegate Sub OnChangedCallback(state As Object)

Parametry

state
Object

Stav závislého objektu, který byl změněn.The state of the dependent object that was changed.

Poznámky

OnChangedCallbackDelegát je používán sledováním změn k signalizaci do implementace mezipaměti, že došlo ke změně v objektu, jehož obsah je uložen v mezipaměti.The OnChangedCallback delegate is used by a change monitor to signal to a cache implementation that a change has occurred in an object whose contents are cached. Úkolem libovolné implementace ChangeMonitor typu je sledovat změny objektů uložených v mezipaměti.The task of any implementation of the ChangeMonitor type is to monitor for changes in objects that are cached. Například pokud je obsah souboru obsažen v mezipaměti, a pokud je soubor aktualizován, je nutné změnit také jeho související položku mezipaměti.For example, if the contents of a file are contained in a cache entry, and if the file is updated, its related cache entry must be changed also. V typické implementaci mezipaměti používá odvozená ChangeMonitor instance OnChangedCallback delegáta, který oznamuje změnu v mezipaměti.In a typical cache implementation, a derived ChangeMonitor instance uses a OnChangedCallback delegate to notify the cache about a change.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také