CompilerGlobalScopeAttribute Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci CompilerGlobalScopeAttribute třídy.Initializes a new instance of the CompilerGlobalScopeAttribute class.

public:
 CompilerGlobalScopeAttribute();
public CompilerGlobalScopeAttribute ();
Public Sub New ()

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít CompilerGlobalScopeAttribute .The following code example demonstrates how to apply the CompilerGlobalScopeAttribute.

using System;
using System.Runtime.CompilerServices;

[CompilerGlobalScopeAttribute()]
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("The attribute was applied.");
  }
}
Imports System.Runtime.CompilerServices

<CompilerGlobalScopeAttribute()> _
Module Program


  Sub Main(ByVal args() As String)
    Console.WriteLine("The attribute was applied.")
  End Sub


End Module

Platí pro