ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> Struct

Definice

Poskytuje očekávaný typ, který umožňuje nakonfigurovanou možnost await na ValueTask<TResult>.Provides an awaitable type that enables configured awaits on a ValueTask<TResult>.

generic <typename TResult>
public value class ConfiguredValueTaskAwaitable
public struct ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>
type ConfiguredValueTaskAwaitable<'Result> = struct
Public Structure ConfiguredValueTaskAwaitable(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ vyrobeného výsledku.The type of the produced result.

Dědičnost
ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>

Metody

GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter()

Vrátí await pro tuto ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> instanci.Returns an awaiter for this ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> instance.

Platí pro