Unsafe.ByteOffset(T, T) Unsafe.ByteOffset(T, T) Unsafe.ByteOffset(T, T) Unsafe.ByteOffset(T, T) Method

Definice

Určuje posun bajtů od počátku do cíle od daných odkazů.Determines the byte offset from origin to target from the given references.

public:
generic <typename T>
 static IntPtr ByteOffset(T % origin, T % target);
public static IntPtr ByteOffset<T> (ref T origin, ref T target);
static member ByteOffset : 'T * 'T -> nativeint
Public Shared Function ByteOffset(Of T) (ByRef origin As T, ByRef target As T) As IntPtr

Parametry typu

T

Typ odkazu.The type of reference.

Parametry

origin
T T T T

Odkaz na počátek.The reference to origin.

target
T T T T

Odkaz na cíl.The reference to target.

Návraty

Posun bajtů od počátku do cíle, tj target. - originByte offset from origin to target i.e. target - origin.

Platí pro