_ConstructorInfo.DeclaringType Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k DeclaringType vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the DeclaringType property.

public:
 property Type ^ DeclaringType { Type ^ get(); };
public Type DeclaringType { get; }
member this.DeclaringType : Type
Public ReadOnly Property DeclaringType As Type

Hodnota vlastnosti

Type Objekt pro třídu, která deklaruje tohoto člena.The Type object for the class that declares this member.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

DeclaringType Vlastnost získá třídu, která deklaruje tohoto člena.The DeclaringType property gets the class that declares this member.

Platí pro