_ConstructorInfo.IsAssembly Vlastnost

Definice

Poskytuje objekty modelu COM, které mají přístup k IsAssembly vlastnosti nezávislé na verzi.Provides COM objects with version-independent access to the IsAssembly property.

public:
 property bool IsAssembly { bool get(); };
public bool IsAssembly { get; }
member this.IsAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsAssembly As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud tuto metodu mohou volat jiné třídy ve stejném sestavení; v opačném případě. falsetrue if this method can be called by other classes in the same assembly; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code.

IsAssembly Vlastnost vrací hodnotu, která označuje, zda může být tato metoda volána jinými třídami ve stejném sestavení.The IsAssembly property gets a value indicating whether this method can be called by other classes in the same assembly.

Platí pro